Политика за поверителност и защита на личните данни на сайта


 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В УЕБСАЙТА www.myidiliya.com

 

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни, които се  събират от потребителите на уебсайта с адрес (URL) www.myidiliya.com.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как собственикът  на сайта третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки, във връзка с това третиране. Моля, запознайте се с настоящата политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до уебсайта и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти. 

Настоящата Политика за поверителност представлява неизменна част от Общите условия за използване на Сайта. Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика за поверителност.

Настоящата Политика е в сила 01.10.2023 г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на уебсайта се извършва от:

 1. Наименование на Доставчика: ДЕСИНИТИ ЕООД, ЕИК: 205441424;
 2. Седалище и адрес на управление: Гр. Пловдив, ул. Митрополит Максим 15, ет.6, ап.33, п.к. 4002;
 3. Данни за кореспонденция: Гр. Пловдив, ул. Митрополит Максим 15, ет.6, ап.33, п.к. 4002

* Служебен имейл за комуникация с клиенти: info@myidiliya.com;  

* телефона за контакти: +359 877 60 61 72; 

 1. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


в качеството на администратор на лични данни.


Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в Европейския съюз.

 

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

При обработването на лични данни Администраторът спазва следните принципи:

1)  събира лични данни само при наличие на правно основание, обработва ги добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните - принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

2)  събира лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не обработва тези лични данни по начин, който е несъвместим с първоначалните цели - принцип на ограничение на целите; 

3)  обработва само такъв обем и вид лични данни, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват - принцип на свеждане на данните до минимум; 

4)  поддържа личните данни точни и в актуален вид - принцип на точност;

5)   съхранява личните данни във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни - принцип на ограничение на съхранението; 

6)   спазва принципите за защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране като взема предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и породените от обработването рискове с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, и въвежда подходящи мерки за защита на личните данни и постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.  

7)  гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилага подходящи технически или организационни мерки - принцип на цялостност и поверителност.

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни, въз основа на следните основания: 

 •     Изрично получено съгласие от Вас като клиент/потребител. Полученото съгласие за обработване на лични данни е доброволно и се предоставя за всеки конкретен случай. Предоставеното от Вас съгласие за обработване на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време посредством подаването на искане в свободен текст за оттегляне на съгласие по имейл до Администратора. Оттегленото съгласие има действие занапред, като същото не се отразява върху законосъобразността на обработването на предоставените от Вас лични данни преди подаването на искането за оттегляне на съгласие;
 • Oбработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • Oбработването е необходимо за спазването на законово задължение на Дружеството;
 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна.

 

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ НИЕ ОТ НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ     

 1. 1. Администраторът не събира и не съхранява „чувствителни“ категории лични данни като например политически убеждения, етнически произход, сексуална ориентация, данни за здравословното състояние на субекта, религиозни или философски убеждения и др. Ако Администраторът получи „чувствителни данни“ се задължава незабавно да ги изтрие. Моля не изпращайте такива данни на Администратора.
 2. Лични данни, събирани от субекта на данни, когато лицата се свързват с Администратора, чрез контактната форма в сайта.

Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки email, Администраторът събира и съхранява името, адреса на електронната поща на лицето, както и информацията, предоставена в съобщението. Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията с физическото лице. 

Цел за която се събират данните: Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията с физическото лице.

 

 1. Лични данни, събирани автоматично.

Данните, събирани автоматично могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашето устройство (IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, която посещавате, часът и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникално устройство идентификатори и други диагностични данни.

В нашия уебсайт събираме данни за всички посетители, а именно: 

 • Идентификатор на браузъра;
 • История на посетените страници, с цел установяване на предпочитанията ви към определени типове съдържание;
 • История на направените от вас търсения в нашите страници; 
 • Данни за устройството. Ние събираме данни за устройства, като например информация за вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за достъп до уебсайта. В зависимост от използваното устройство, тези данни за разделяне могат да включват информация като вашия IP адрес или прокси сървър, идентификационни номера на устройство и приложение, местоположение, тип браузър, хардуерен модел, предоставена интернет услуга и/или мобилен оператор, операционна система и информация за конфигурацията на системата.

Може също да събираме информация, която Вашият браузър изпраща, когато посещавате нашата Услуга или когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство.

Цел за която се събират данните: Подобряване на сигурността на предоставените от Доставчика услуги и предотвратяване на злоупотреби с използването на потребителския акаунт от трети лица.

 1. Лични данни, събирани от потребителите при осъществяване на поръчка на Програма/продукт и при осъществяване на регистрация на профил в уебсайта:
 • име и фамилия;
 • имейл;
 • телефон;
 • Данни за плащане като IBAN, SWIFT код, номер на банкова сметка на потребителя и подобни, Дата на плащането, Размер на плащането; Място на плащането; Начин на плащането (с банков превод) и др.

Цел за която се събират данните: за осъществяване на задълженията по договор за поръчка на Програма/продукт, както и за данъчни и счетоводни цели.

 1. Лични данни, събирани при регистрация за получаване на информационен бюлетин при изразено съгласие от Потребителя:

* име;

* имейл. 

 

БИСКВИТКИ

Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако предпочитате, обикновено можете да изберете да настроите браузъра си да премахва бисквитки и да отхвърля бисквитки. Ако изберете да премахнете бисквитки или да отхвърлите бисквитки, това може да засегне определени функции или услуги на нашите сайтове. Можете да получите повече информация относно начина, по който Администраторът използва бисквитки, като се запознаете с Политика относно бисквитки.

 

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях или са събрани автоматично само за следните цели:

 • За нормалното функциониране на всички услуги в Сайта;
 • За осъществяване на контакт с лицето;
 • За предоставяне на услуги, които се предлагат на Сайта;
 • За изпълнението на правата и задълженията на страните по сключеното споразумение;
 • За подобряване ефективността и функционалността на Сайта;
 • За счетоводни цели;
 • За статистически цели и анализи за подобряване на услугите ни;
 • За защита на информационната сигурност;
 • За изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;
 • За да се уверим, че клиентите ни са реални и да предотвратим измами;

Ние използваме вашите данни още за:

 • За да ви изпратим административна информация (за бизнес цели, правни причини и/или евентуално по договор). Може да използваме вашата лична информация, за да ви изпратим информация за продукти, услуги и нови функции и/или информация за промени в нашите условия и правила.
 • За обратна връзка с вас (за нашите бизнес цели и/или с ваше съгласие). Може да използваме вашата информация, за да поискаме обратна връзка и да се свържем с вас относно използването от ваша страна на нашия сайт.
 • За други бизнес цели. Можем да използваме вашата информация за други бизнес цели, като анализ на данни, идентифициране на тенденции в употреба, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашите сайтове, продукти, услуги, маркетинг и вашия опит.

При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

 

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА 

Ние няма да съхраняваме вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме ваши лични данни (например, ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването на личните ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме ваши лични данни), ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. 

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

 1. Относно лични данни на лицата, които са направили запитване, чрез контактна форма на Сайта:

-        до 12 месеца от изпращане на запитването, ако потребителят не е станал клиент на Администратора.

 1. Относно лични данни, събирани при регистрация за получаване на информационен бюлетин:

     - Докато не пожелаете регистрацията ви да бъде заличена или докато сайтът осъществява дейност.

 1. Относно данните във връзка с възникналите договорни отношения между Администратора и Потребителя на Сайта, те се съхраняват за петгодишен срок от момента на възникване на договорните отношения, освен ако повелителните норми на закона не изискват от Доставчика да пази данните за партньорите си за по-дълъг срок (напр. за категориите документи, които ние сме длъжни да пазим съгласно Закона за счетоводството и/или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс). 

 

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Ние съхраняваме личните Ви данни за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на услугите и/или на уебсайта.

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. В случай, че желаете да получите подробна информация, относно техническите и организационните мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Достъпът до лични данни е ограничен до индивидуално упълномощен и инструктиран персонал. Ние ще ви информираме по всяко време за промените в процесите за защита на поверителността и сигурността на данните, включително практики и политики чрез винаги актуална информация в този раздел. По всяко време можете да поискате информация къде и как се съхраняват, защитават и използват данните ви. 

В случай че данните ви са компрометирани, ние ще уведомим вас и компетентния надзорен орган в рамките на 72 часа по имейл с информация за степента на нарушението, засегнатите данни, всяко въздействие върху услугата и плана за действие, за мерки за ограничаване на всякакви възможни вредни ефекти върху субектите на данни.

„Нарушаване на лични данни“ означава нарушение на сигурността, водещо до случайно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или обработвани по друг начин във връзка с предоставянето на Услугата.

 

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от/на лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме тези данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от/на лице на възраст под 18 години.

 

НА КОГО СПОДЕЛЯМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога - и изобщо, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от вас услуга.

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на уебсайта или друг защитим обществен интерес;
 • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.

 

ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

Уебсайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с други компании, като Facebook, Viber. Администраторът не поема отговорност за претърпени вреди и загуби в следствие използването на тези платформи. Физическите лица носят собствена отговорност при ползването на тези сайтове и следва да се запознаят с Политиките им на поверителност.

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД GDPR 

Право на достъп до личните Ви данни. Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.

Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.  Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до Администратора по имейл в свободен текст.

Право на изтриване на лични данни (правото да „бъдете забравени“)

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни       и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, чрез искане в свободен текст.

Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните.

Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Право да се откажете от маркетинговите съобщения, които ви изпращаме по всяко време. Можете да упражните това право, като щракнете върху връзката „отписване“ или „отказ“ в маркетинговите имейли, които ви изпращаме, за да се откажете от други форми на маркетинг (като маркетинг по пощата или телемаркетинг), след което, моля, свържете се с нас като използвате данните за контакт

Можете да упражните всички права като се свържете с нас чрез имейл: info@myidiliya.com. Ние ще се свържем с Вас и ще Ви запознаем подробно с процедурата за упражняване на Вашите права.

Приложение № 1

 

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, който сте използвали в Сайта*: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: ........... ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: .........................

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

E-mail:

Сайт:

 

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на Сайта.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложение № 2

 

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в Сайта*: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: ........... ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: .........................

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

E-mail:

Сайт:

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от Администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

Приложение № 3

 

Искане за преносимост на лични данни

 

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали в Сайта *: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: ........... ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: .........................

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

E-mail:

Сайт:

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: .........................

Администратор – приемащ данните: .........................

 

Наименование: .........................

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): .........................

E-mail: .........................

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg 

Приложение № 4

 

Искане за коригиране на данни

 

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали в Сайта*: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: ........... ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: .........................

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

E-mail:

Сайт:

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

..................................................

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

..................................................

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg