Общи условия за използване на сайта


 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.myidiliya.com

 

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.myidiliya.com.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и  собственика на www.myidiliya.com, и имат за цел да уредят условията, при които собственика на уебсайта предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез www.myidiliya.com.

Уебсайтът  www.myidiliya.com е собственост на ДЕСИНИТИ ЕООД.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия - моля  не използвайте www.myidiliya.com.

С ползването на интернет сайта всеки Потребител заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия. 

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта, така и по повод на дейността на доставчика на услугите и заявява, че има навършени 18 години. 

Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на маркетингa, като изпрати писмено съобщение до собственика на посочените адрес или електронна поща за контакти.

 

С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с поръчка на получателя на услуги) на интернет сайта, получателят на услугите се съгласява, че доставчикът на услугите може да влезе в контакт с получателя във връзка с информацията, която е изпратил.

 

Настоящите Общи условия са в сила от 01.10.2023 г.

Услугите, представени на настоящия сайт се предлагат само на лица навършили 18 годишна възраст. Ако лице, навършило 16 годишна възраст желае да използва услугите на уебсайта, то следва да го направи чрез съдействие и със съгласие на свой родител.


II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: ДЕСИНИТИ ЕООД, ЕИК: 205441424;
 2. Седалище и адрес на управление: Гр. Пловдив, ул. Митрополит Максим 15, ет.6, ап.33, п.к. 4002;
 3. Данни за кореспонденция: Гр. Пловдив, ул. Митрополит Максим 15, ет.6, ап.33, п.к. 4002

* Служебен имейл за комуникация с клиенти: info@myidiliya.com;  

* телефона за контакти: +359 877 60 61 72;

 1. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България.
 2. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е ДЕСИНИТИ ЕООД,       ЕИК: 205441424;
 • „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, “ПЛАТФОРМАТА“, „УЕБСАЙТА“ е уебсайта www.myidiliya.com;
 • "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.myidiliya.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения; 
 • „КЛИЕНТ“ е всяко лице което е влязло в договорни отношения със Собственика, във връзка с използването на услугите, предоставяни  на или от www.myidiliya.com;
  • "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
 • „ДИГИТАЛНИ ПРОДУКТИ“ представляват цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, които са предназначени изцяло за лична употреба и с нетърговска цел;
 • "УСЛУГИ" на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. 
 • „ПРОДУКТ/И“/“ПРОГРАМА/И“ са предлаганите за продажба аудио медитации, видео уроци по йога и пакети с комбинация между тях. За получаването на аудио и видеофайловете, които се предлагат на www.myidiliya.com, се изисква заплащане;
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • "ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 • „АКАУНТ“/“ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ“ означава уникален акаунт, създаден за Вас, даващ ви достъп до нашата платформа и представените услуги.
 • „УСТРОЙСТВО“ означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.
 • „ПОРЪЧКА“ е всяка постъпила в базата данни на Доставчика информация за закупуване на продукти от каталога на уебсайта на Доставчика. 


IV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Доставчикът събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност

 

V. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. РЕГИСТРАЦИЯ

С всяко ползване на уебсайта, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. 

В сайта можете да правите поръчки само като регистриран потребител. 

Регистрацията ви дава следните предимства:

- Проверка на номер на поръчката;

- Проверка статус поръчката;

- Запазване на  данните на Потребителя за бъдещи поръчки.

За да се регистрирате като Потрeбител на сайта за сключване на договори за покупко-продажба на продукти и услуги, следва да въведете своя имейл и избрана от вас парола. След въвеждането му във регистрационната форма ще получите автоматичен имейл от Доставчика, че вече имате създаден акаунт. Потребителското ви име е самият ви имейл адрес. 

Ние ще обработваме вашата информация в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Преди натискане на виртуалния бутон за поръчка е необходимо Потребителят да отметне с тикче в съответното квадратче, че е запознат с Общите условия и Политиката за поверителност и ги приема. С тези действия се извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което се декларира, че Потребителят е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на неверни данни за предоставяне на продукта от страна на Потребителя. В този случай Доставчикът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите и прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

С натискане на бутона за поръчка Потребителят прави обвързваща поръчка за продукти, изброени в количката. Всички въведени данни се показват за преглед преди да бъде изпратена обвързващата поръчка.

Доставчикът ще изпрати уведомление до Потребителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. 

Доставчикът има правото да не изпълни част или цялата Поръчка по различни обективни причини. Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Потребителя чрез имейл. При това положение единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта. 

При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за имейл адрес за изпращане на продукта,  при което същият бъде изпратен на грешния адрес, отговорността е на Потребителя.

Дигиталният продукт ще бъде предоставен на Потребителя чрез линк на адрес на електронна поща.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Потребителя и Доставчика, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на Доставчика да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага, във връзка с направената поръчка.

Веднъж закупена програмата може да се използва без ограничен срок.

 

VII. ЦЕНИ

Всички цени в уебсайта на Доставчика са в лева.

Всички цени в уебсайта на Доставчика са крайни и не включват начисляване на допълнителни такси. 

Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, Доставчикът, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

Доставчикът си запазва правото да изтегли всички продукти от електронния магазина на уебсайта и може по свое усмотрение да откаже да обработи поръчка, по каквато и да е причина по всяко време, без да се засягат законовите права на Потребителя. Доставчикът няма да носи отговорност пред Потребителя или трета страна поради оттегляне, на който и да е продукт/програма от електронния магазин или отказ за обработка, на каквато и да е поръчка.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

 

VIII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ 

Всеки представен в сайта продукт/програма, е съпътстван от цена и основни характеристики. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 

Доставчикът не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на продуктите

 

IX. ПЛАЩАНЕ

Плащането може да се извърши с помощта на кредитнa/дебитнa картa или с банков превод. Нужно е Потребителят да потвърди, че използваната кредитна / дебитна карта е негова. Всички притежатели на кредитни / дебитни карти подлежат на проверки и упълномощаване от издателя на картата. Доставчикът  си запазва правото да откаже плащания с кредитни карти по своя разумна преценка.

Доставчикът се ангажира да предостави услуга на Потребителя само след заверяване на плащането за съответния продукт в банковата му сметка.

Ако сумата не може да бъде събрана поради недостатъчно средства, фалшиви банкови данни или ако клиентът откаже дебита, въпреки че няма право да го направи, клиентът трябва да поеме таксите, генерирани за всяко възстановяване или неуспешна транзакция от страна на съответната кредитна институция, ако те са резултат от неговите действия. 

 

X. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ.  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Българския Закон за защита на потребителя (ЗЗП), освен в случаите на чл. 57 от ЗЗП, а именно:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 11. сключени по време на публичен търг;
 12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато:

а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;

б) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

в) търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8;

 1. за предоставяне на услуги, които задължават потребителя да плати, когато потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му за извършване на дейности за ремонт, след като услугата е предоставена напълно и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя.

Моля, имайте предвид следните условия за поръчка на дигитален продукт от уебсайта: 

Потребителят няма право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба от разстояние за дигитален продукт, защото се касае:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Достaвчика;
 2. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Доставчикът не извършва възстановяване на заплатени суми от Потребителите за поръчка на дигитален продукт или продукт по индивидуална поръчка на клиента. Моля, имайте предвид това уведомление при осъществяването на поръчка през www.myidiliya.com. Поради естеството на предлаганите продукти, а именно аудио и видео файлове, които се свалят на персоналното устройство на Потребителя след заплащане, сумите платени за тях не подлежат на възстановяване.

Суми заплатени за получен аудио и видео файл, могат да се възстановят само при доказана техническа грешка при заплащането, а именно когато потребителят погрешка е заплатил един и същ продукт повече от веднъж в една и съща поръчка. В този случай Доставчикът ще възстанови сумата над стойността на един продукт.

 

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Доставчика.
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от Доставчика като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Потребителят няма право да деактивира или разстройва функционалностите на уебсайта  и да осъществява злонамерени атаки.
 • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Потребителят няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина.

Потребителят се задължава:

 • да посочи точен и валиден електронен адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявения от него продукт;
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 • да спазва законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • Собственикът има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на регистрирания потребител и в случай, че регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на собственика върху съдържащите се на уебсайта – обекти на интелектуална собственост.


XII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът www.myidiliya.com може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Доставчикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Собственикът на сайта не оперира и не контролира и не носи отговорност за информацията, продуктите и / или услугите, намерени на външни сайтове. Нито такива връзки представляват или подкрепят точността или надеждността на каквато и да е информация, продукти и / или услуги, предоставяни на или чрез каквито и да е външни сайтове, включително, без ограничение, гаранции от какъвто и да било вид, изрични или подразбиращи се, гаранции за собственост или ненарушаване или подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел.


XIII. АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта  принадлежат на Собственика и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права, Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското и световното законодателство.Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.


XIV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други. 
 • Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.
 •   Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и очаквания за качество и въздействие на предлаганите за продажба аудио и видеофайлове от страна на Потребителя.
 •   Собственикът на сайта не дължи, каквото и да е било обезщетение или връщане на заплатени суми, ако Потребителят не е доволен от продукта.


XV. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 


XVI. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

 

XVII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

XVIII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на Уебсайта.